Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale

Izpostavljeno:

Spominski park med gradom Krumperk in Taborom na zahodu ponuja neskončno poti za mirne, intimne sprehode v naravi.

V parku se nahaja več kvalitetnih arheoloških, zgodovinskih, umetnostno zgodovinskih in etnoloških spomenikov ter naravnih znamenitosti. Park je bil zaščiten leta 1984 in obsega skoraj 4,5 km2.

V Občinskem poročevalcu iz leta 1984 je P. Pevec zapisal:

"V smislu določila 18. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini predlaga Zavod za spomeniško varstvo v Kranju, da se območje Spominskega parka revolucionarnih tradicij Domžale razglasi za kulturni in zgodovinski spomenik. Spominski park revolucionarnih tradicij Občine Domžale obsega vas Brdo pri Ihanu in zaselke Oklo, Opaške in Dobovlje. V območje je vključen tudi grajski kompleks Krumperk na severu in Tabor na zahodu. Na jugovzhodu poteka meja območja po občinski meji med občinama Ljubljana - Bežigrad in Domžale.

Valovit svet kraškega značaja, pokrit pretežno z mešanimi gozdovi in redko poseljen, je imel veliko vlogo v času delavsko revolucionarnega gibanja že med NOB. Leta 1937 je bil na Taboru velik ljudskofrontni shod, ki se ga je udeležilo nad tisoč ljudi, večinoma delavcev in kmetov z domžalskega in kamniškega okrožja; nad Vinjami pa je bila v opuščeni Judeževi domačiji leta 1939 III . konferenca KPS, ki ji je prisostvoval tudi tovariš Tito. Med NOB sta najpomembnejša dogodka: ustanovitev Občinske organizacije OF za Domžale na gradu Krumperk ter tragedija borcev Kamniško —Zasavskega odreda na Oklem.

V spominski park so vključeni tudi umetnostni in arheološki spomeniki: grad Krumperk, ki sodi med naše najbolje ohranjene gradove iz 16. stoletja, z freskami iz 15. stoletja in kvalitetno opremo ter podružnična cerkev sv. Kunigunde na Taboru z grobnico in nagrobniki lastnikov Krumperka, tabornim obzidjem in prazgodovinskim gradiščem. Med naravne znamenitosti pa uvrščamo Železno jamo pri Krumperku in grajsko lipo ob tem gradu. Kvalitetni kulturni in zgodovinski spomeniki, v sožitju z naravno ter kulturno krajino, utemeljujejo razglasitev Parka revolucionarnih tradicij Domžale za kulturni in zgodovinski spomenik, z namenom, da se te vrednote ohranijo in se sodobnemu človeku, obenem z razvijanjem revolucionarnih tradicij, nudi kvaliteten prostor za oddih in rekreacijo. Na območju spomenika se ob primernem kmetijskem in gozdarskem izkoriščanju ohranja kulturnoagrarna in gozdna krajina.

Območje je odprto za javni promet. Zaradi ohranitve naravne in kulturne krajine pa je gradnja stavb za stalno in občasno bivanje ter gradnja komunikacij 1 omejena na potrebe gozdarskega in kmetijskega izkoriščanja ter turistično rekreacijske dejavnosti, ki so povezane s prosto naravo. Namen razglasitve te pokrajine za kulturni spomenik je predvsem zaščititi majhen del ozemlja naše občine pred nezakonitimi posegi, nikakor pa ne omejevati razvoj kmetijstva in drugih panog."

Lokacija
Lokacija
Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale
Čas
Delovni čas
Vedno odprto.
Vstopnina
Vstopnina
Brezplačen vstop
Sorodne vsebine
Ste vedeli
… da so bile po pričevanju Janeza Veiderja, umetnostnega zgodovinarja iz Mengša, Groblje že od nekdaj privlačna točka za domačine in tujce? Nekdaj se je v grobeljskem gradu zbirala imenitna gospoda, sredi 18.stoletja pa so začele prihajati velike množice romarjev v grobeljsko cerkev k oltarju svete Notburge.
TIC DOMŽALE
Ljubljanska c.70
1230 Domžale
T: 01 / 721 07 26
T: 01 / 721 07 26
E: tic@domzale.si
Facebook
Instagram